Grafy

Ikona Grafy

Označené datové body, lze zobrazit pomocí grafu. K dispozici je několik typů zobrazení. Každé má své specifické nastavení.

Ikona ovládáni grafu

Ovládání grafu je společné pro všechny typy grafů a umožňuje:

Skrýt legendu
Zkrácená legenda (jen název datového bodu)
Plná legenda
Skrýt popisky na ose
Vybrat body / Smazat vybrané body
Posunout vlevo/vpravo
Přiblížit/Oddálit
Nastavení
Celé obrazovka

Jedná se o nejčastěji používaný typ grafu. Ve většině případů lze v tomto zobrazení najít požadované informace. Je vhodný zejména při porovnávání více proměnných vůči sobě v čase.

Velikosti výstupní měřené a žádané teploty otopného okruhu a aktuální režim provozu.

Výběr z před-definovaných šablon grafů, případně aktuálně vybraných
Časové období
Typ grafu
Zvýraznění naměřených bodů
Spojit všechny body
Optimalizovat rozsah
Ponechat jen viditelná data
Oscilokopický režim
Znovu načíst data
Exportovat
Nahrát data
Nastavení
Počasí

Legenda

Kliknutím na legendu je možné zobrazit/skrýt data, ke kterým je přiřazená. Popisky jsou také připnuté přímo na časovou osu.

Šedivý podklad značí sobotu a neděli.

Vhodný k detailnímu zobrazení 1 proměnné za delší časový úsek (např. 1 měsíc). Velký přínos tohoto grafu lze vidět u stavových proměnných, u kterých lze zobrazit např. režim zařízení v rámci jednotlivých dnů v zobrazeném období. Tímto způsobem lze zobrazit i další proměnné (např. prostorovou teplotu)

Aktuální režim otopného okruhu. Na ose x lze vidět jednotlivé dny zobrazeného období. Na ose y lze vidět hodiny v dni.

Teplota prostor

Svislé bílé čáry od sebe oddělují pracovní týden, sobotu a neděli.

Modulo graf je vhodný pro zobrazení “charakteristického” průběhu - jsou zobrazeny průběhy z časově shodných období (dny, týdny, …) přes sebe a lze tak snadno identifikovat výraznější odchylky od typického průběhu.

Okamžitý výkon

V tomto typu grafu je možné nastavit období týdne, měsíce, nebo roku.

Zobrazují: datum, čas, hodnotu a název datového bodu

Jedná se o druhý nejčastěji používaný typ grafu. Je vhodný k zobrazování proměnných, na kterých je vhodné provést nějakou agregaci (průměr, maximum, minimum, atd.).

Průměrné hodnoty teploty prostoru v jednotlivých dnech.

Sloupcový graf je často užíván pro práci s energiemi. Výhodou tohoto typu grafu je zobrazení zejména u kumulativních průběhů (v čárovém grafu zobrazeno jako neklesající křivka) z měřidel energií, kde lze díky agregaci „Rozdíl rostoucí“ zobrazit např. hodinové nebo denní spotřeby.

Denní spotřeby elektrické energie ve zvoleném období.

Minimum – ze všech hodnot patřících do daného intervalu sloupce se zobrazí nejmenší hodnota

Maximum – ze všech hodnot patřících do daného intervalu sloupce se zobrazí největší hodnota

Medián – ze všech hodnot patřících do daného intervalu sloupce se zobrazí jejich medián

Počet – ze všech hodnot patřících do daného intervalu sloupce se zobrazí jejich počet

Prostý součet – ze všech hodnot patřících do daného intervalu sloupce se zobrazí jejich součet

Prostý průměr – ze všech hodnot patřících do daného intervalu sloupce se zobrazí jejich průměr bez zohlednění délky trvání měřené hodnoty (má velmi okrajové použití a ve většině případů doporučujeme použít „Průměr“)

Součet – tento součet je dán obsahem plochy pod křivkou v rámci daného intervalu sloupce (tento typ součtu je vhodný např. u přepočtu 1/4h profilového měření (výkon) na spotřebu el. energie)

Průměr – ze všech hodnot patřících do daného intervalu sloupce se zobrazí jejich průměr

Rozdíl – ve sloupci se zobrazí rozdíl mezi poslední hodnotou v aktuálním a předchozím intervalu

Rozdíl s interpolací – ve sloupci se zobrazí rozdíl mezi poslední a první hodnotou v daném intervalu, které jsou vypočítány jako lineární interpolace mezi předchozím a následujícím záznamem.

Rozdíl rostoucí – shodný výpočet jako u Rozdíl s interpolací, ale započítávány jsou jen kladné změny hodnoty

Tento typ grafu lze použít ve specifických případech. Vhodným příkladem je např. zobrazení příkonu (spotřeby) budovy, kdy na ose x je zobrazena hodina ve dni a na ose x je zobrazen den v týdnu. Díky takovému zobrazení může uživatel rychle získat představu např. jak dobře jsou prováděny noční a víkendové útlumy příkonu (spotřeby) za zvolené období.

Průměrná velikost příkonu budovy v jednotlivou hodinu a den v týdnu za zvolené období.

  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024