Doporučené datové body

Pokud byste řešili úlohu, které datové body mít dostupné ve vizualizaci a ke kterým sbírat historická data - inspirujte se následujícím seznamem, jako minimální požadovanou množinou.

Doporučená perioda ukládání je: 1-5 minut.

15minutová perioda představuje naprosté minimum pro alespoň částečně smysluplnou analýzu. Jediná výjimka jsou technologická omezení např. na straně bateriových M-Bus měřidel.

Nebojte se velkého objemu uložených dat - pokud je to argument vašeho dodavatele systému měření a regulace - pořiďte si lepší systém!

 • teplota žádaná/korekce
 • teplota prostoru
 • Přítomnost osob v prostoru (karta, čidlo?)
 • Okna - ZAV/OTV
 • režim FCU (chladí / nic /topí)
 • Tlaková diference centrálního přívodu vzduchu
 • Teploty centrálního přívodu vzduchu
 • Otáčky ventilátoru resp. % u EC motorů
 • výstupní teplota chlazení
 • výstupní teplota společná - rozdělovač
 • teplota zpátečky chlazení
 • teplota zpátečky společná - sběrač
 • teplota žádaná větví
 • poloha regulačního prvku větví (trojcesťák %)
 • výstupní teplota větví
 • Tlak chladícího média ve sběrači resp. hladina vody v nádrži (doplňování)
 • Venkovní teplota (pro výpočet plovoucí teploty chladící vody “mínus 6°C”
 • Porucha chladícího stroje
 • Povel na chod
 • Režim: chod kompresoru/freecooling
 • chod oběhových čerpadel
 • aktuální výkon kompresorů/ počet kompresorů v chodu
 • Výkon chladícího ventilátoru/počet ventilátorů v chodu
 • Kvalita chladicí vody (PH; vodivost)
 • Poloha flow switche (před čerpadly)
 • Aktuální režim chlazení strojní/FC/průměrování
 • výstupní teplota chlazení
 • výstupní teplota společná - rozdělovač
 • teplota zpátečky chlazení
 • teplota zpátečky společná - sběrač
 • teplota žádaná větví
 • poloha regulačního prvku větví (trojcesťák %)
 • výstupní teplota větví
 • hladina vody v zásobní nádrži (doplňování)
 • Venkovní teplota
 • Porucha ventilátoru chladicí věže
 • Povel na chod ventilátoru
 • chod oběhových čerpadel
 • Kvalita chladicí vody (PH; vodivost)
 • Poloha flow switche (před čerpadly)
 • Chod hořáku / kotle
 • aktuální výkon hořáku
 • Povel na chod kotle
 • výstupní teplota z kotlů
 • žádaná teplota z kotlů
 • teplota zpátečky kotlů
 • Povel na kotlové čerpadlo
 • Chod kotlového čerpadla
 • výstupní teplota společná - rozdělovač
 • teplota zpátečky společná - sběrač
 • teplota žádaná větví
 • poloha regulačního prvku větví (trojcesťák %)
 • výstupní teplota větví
 • venkovní teplota
 • tlak v otopném systému měřený
 • doplňování vody chod
 • parametery ekvitermní regulace (návrhové teploty)
 • vypočítaná teplota ekvitermní regulace
 • korekce vypočítané ekv. regulace
 • časové programy (do historie ukládat aktuálně platnou hodnotu např. DEN/NOC/…)
 • Nastavení nočního útlumu
 • Porucha hořáku
 • Detekce CH4 - Výskyt CH4 II. Stupeň
 • Detekce CO - Výskyt oxidu uhelnatého II.stupeň
 • Max teplota prostoru - Hlídání havarijní teploty v prostoru kotelny
 • MIN Tlak v systému - Pokles tlaku v systému pod minimální havarijní mez
 • Zaplavení prostoru - Zaplavení prostoru kotelny
 • Přívod vzduchu - U nuceného větrání, u havarijního větrání - detekce nechodu VZT - dP
 • Stop tlačítko - Odstavení technologie, nemusí být detekováno do MaR
 • Detekce CH4 - Výskyt CH4 I. Stupeň
 • Detekce CO - Výskyt oxidu uhelnatého I.stupeň
 • porucha doplňování vody
 • chod oběhových čerpadel
 • snímač zaplavení kotle
 • tlaková diference sběrač - rozdělovač
 • tlaková diference rozvodů
 • aktuální pořadí kotlů / počet povolených k chodu
 • aktuální výkon každého kotle
 • teplota výstupu každého kotle
 • výstupní teplota společná - rozdělovač
 • teplota zpátečky společná - sběrač
 • Porucha hořáku
 • Chod hořáku
 • výstupní tlak páry kotlů
 • výstupní teplota kotlů
 • výstupní tlak páry společná - rozdělovač
 • teplota kondenzátu kotlů
 • hladina sběrné nádrže - kondenzátu
 • hladina zásobní nádrže - kondenzátu
 • hladina napájecí nádrže
 • žádaný tlak
 • výstupní tlak redukce tlaku páry
 • chod napájecích čerpadel
 • chod čerpadel kondenzátu
 • porucha napájecích čerpadel
 • porucha čerpadel kondenzátu
 • chod úpravny vody/reverzní osmozy
 • porucha úpravny vody/reverzní osmozy
 • aktuální výkon hořáku
 • kvalita napájecí vody (PH; vodivost)
 • [všechny povely]
 • snímač zaplavení kotle - hladinoznak
 • tlak v napájecím systému
 • Max teplota prostoru - Hlídání havarijní teploty v prostoru kotelny
 • Max teplota výstup z kotlů
 • MIN Tlak v systému - Pokles tlaku v systému pod minimální havarijní mez
 • Zaplavení prostoru - Zaplavení prostoru kotelny
 • Stop tlačítko - Odstavení technologie, nemusí být detekováno do MaR
 • Signál HDO
 • Povel na jednotlivé stupně
 • Chody jednotlivých stupnů
 • výstupní teplota z kotlů
 • žádaná teplota z kotlů
 • teplota zpátečky kotlů
 • Povel na kotlové čerpadlo
 • Chod kotlového čerpadla
 • výstupní teplota společná - rozdělovač
 • teplota zpátečky společná - sběrač
 • teplota žádaná větví
 • poloha regulačního prvku větví (trojcesťák %)
 • výstupní teplota větví
 • venkovní teplota
 • tlak v otopném systému měřený
 • doplňování vody chod
 • parametery ekvitermní regulace (návrhové teploty)
 • vypočítaná teplota ekvitermní regulace
 • korekce vypočítané ekv. regulace
 • časové programy (do historie ukládat aktuálně platnou hodnotu např. DEN/NOC/…)
 • nastavení nočního útlumu
 • stav měřidla (stále rostoucí číslo)
 • porucha měřidla
 • chyba komunikace
 • okamžité hodnoty
  • okamžitá spotřeba
  • okamžitá výkon
  • průtok
  • proudy
  • teploty
 • stav provozu jednotky (vytápí/větrá/chladí)
 • požadavek z prostoru - výkon/teplota/korekce
 • teplota žádaná (přívod, odtah, v prostoru)
 • teplota venkovního vzduchu
 • teplota přiváděného vzduchu
 • vlhkost přiváděného vzduchu
 • vlhkost/kvalita/co2 v prostoru
 • teplota odtahovaného vzduchu
 • teplota za rekuperátorem (často není k dispozici)
 • poloha regulačního ventilu vytápění
 • chod čerpadla vytápění
 • poloha regulačního ventilu chlazení
 • chod čerpadla chlazení
 • deskový rekuperátor - poloha bypass klapky - výkon rekuperace v %
 • rotační rekuperátor - chod - řízení v %
 • poloha směšovací klapky
 • Protimrazová ochrana
 • chody ventilátorů (%; dP, Hz)
 • chod/výkon zvlhčovače
 • polohy klapek (přívod, odtah, venkovní)
 • [všechny povely]
 • dP rekuperace
 • dP filtry
 • poruchy čerpadel/FM/rekuperace/zvlhčování
 • teplota zpátečky otopného registru
 • dP prostoru
 • výstupní teplota společná - rozdělovač
 • teplota zpátečky společná - sběrač
 • teplota žádaná větví
 • poloha regulačního prvku větví (trojcesťák %)
 • výstupní teplota větví
 • venkovní teplota
 • tlak v otopném systému měřený
 • doplňování vody chod
 • parametery ekvitermní regulace (návrhové teploty)
 • vypočítaná teplota ekvitermní regulace
 • korekce vypočítané ekv. regulace
 • časové programy (do historie ukládat aktuálně platnou hodnotu např. DEN/NOC/…)
 • Nastavení nočního útlumu
 • Max teplota prostoru - Hlídání havarijní teploty v prostoru VS (PS)
 • Tlak v systému - Pokles tlaku v systému pod minimální havarijní mez
 • Zaplavení prostoru - Zaplavení prostoru VS (PS)
 • Stop tlačítko - Odstavení technologie, nemusí být detekováno do MaR
 • Maximální teplota zpátečky do CZT
 • Maximální teplota výstup z PPO (u VS)
 • Maximální teplota TUV
 • Ztráta napětí resp. komunikace!
 • venkovní teplota
 • teplota výstupu
 • teplota akumulační nádrže
 • teplota teplé vody
 • modulace výkonu
 • provozní režim
 • požadovaná teplota okruhu
 • požadovaná teplota teplé vody
 • nastavení externí modulace výkonu
 • požadovaná pokojová teplota
 • chybové stavy
 • reset chyb
 • detailní parametry chladivového okruhu (vypařovací a kondenzační teploty, stav 4 cest. ventilu, % otevření exp. ventilu)
 • detailní informace o kompresoru (počet startů, provozní hodiny, …)
 • parametry oběhových čerpadel (% modulace, chyby)
 • detailní informace o účinnosti výroby tepla
 • teploty - teplota vstupu a výstupu, akumulační nádrže, teplota oleje motoru, výstup a zpátečka z motoru (primár)
 • modulace výkonu
 • elektrický výkon
 • stav sítě
 • provozní režim
 • setpointy - pro nastavení teplot, externí modulace výkonu
 • reset chyb
 • provozní hodiny
 • chybové stavy
 • detailní informace o stavu sítě
 • parametry oběhových čerpadel (% modulace, chyby)
 • detailní informace o motoru
 • detailní informace o spalinách
 • tlaky - olej, plyn, primární a sekundární okruh
 • hodiny do údržby
 • detailní informace o účinnosti výroby elektřiny a tepla
 • okamžitý solární výkon (z každého střídače)
 • okamžitá spotřeba (u asymetrického 3f střídače po fázích L1,L2,L3)
 • okamžitá dodávka do sítě (u asymetrického 3f střídače po fázích L1,L2,L3)
 • SoC baterie - stav nabití v %
 • celková vyrobená energie
 • poruchy
 • požadovaný výkon střídače (pokud je dostupný)
 • požadovaný výkon dodávky do sítě (pokud je dostupný)
 • detailní informace L1, L2, L3 na vstupu i výstupu střídače - napětí, frekvence, proud, výkon, …
 • detailní informace o baterii - napětí, proud, teplota, stavy, TimeToGo…
 • detailní informace o solární výrobě po jednotlivých trackerech (strinzích) - napětí, proud, výkon, …
 • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024